Provozovatel eshopu:

 

Unitraco, s.r.o.

 

IČO: 289 16 506

 

DIČ: CZ28916506

 

se sídlem Praha 6 - Břevnov, Patočkova 2386/83, PSČ 169 00

 

vedená v obchodním rejstříku u rejstříkového soudu v Praze pod sp.zn. C 152971

 

adresa pro doručování elektronické pošty: info@unitraco.cz

 

Kontaktní telefon: +420 608 920 636

 

 

 

Bankovní spojení:

 

 

 

ČSOB a.s.

 

Číslo účtu CZK: 229 613 905 / 0300

 

IBAN: CZ66 0300 0000 0002 2961 3905

 

SWIFT: CEKOCZPP

 

 

 

(dále jen “provozovatel", "dodavatel" nebo "prodávající")

 

 

 

Dodavatel není plátcem DPH.

 

 

 

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou kupující - spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou subjekt, který není "spotřebitelem" řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

 

 

 

1) Vymezení základních pojmů

 

 

 

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

 

Prodávající / dodavatel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu produkty nebo poskytuje služby.

 

Kupující / spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická osoba, která nakupuje produkty nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito produkty nebo službami.

 

Kupující / nikoli spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

 

Uzavření kupní smlouvy – není-li kupujícím spotřebitel, objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Je-li kupujícím spotřebitel, umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, popř. služby za uvedených podmínek. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

 

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Ceny uvedené v kupní smlouvě jsou platné v době uskutečnění objednávky. Doba trvání akčních cen je do vyprodání zásob, pokud není stanoveno doplňující informací u produktu jinak.

 

 

 

2) Objednávání zboží

 

 

 

Seznam zboží na stránkách www.skeyndor-corrective.cz je katalogem nabízeného a dodávaného zboží, obsahující jeho názvy, charakteristiky a ceny zboží. Prodávající nezaručuje dostupnost všech položek zboží v době, ve které si zájemce eshop prohlíží, garantuje však ceny, které jsou platné v době umístění objednávky. Pro objednávky v jiné než české měně jsou závazné ceny v českých korunách.

 

 

 

Pro objednání si kupující vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář (především adresu dodání a kontaktní údaje pro další komunikaci) a odešle objednávku. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy.

 

 

 

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. O ceně dopravy a výši souvisejících poplatků (poštovné, balné nebo doběrečné) bude zákazník informovan vždy před potvrzením objednávky. Odesláním objednávky zákazník souhlasí s výši ceny a ostatních poplatků.

 

 

 

Kupní smlouva je uzavřena oznámením prodávajícího o přijetí objednávky (potvrzením), které bude zákazníkovi doručeno formou e-mailové zprávy.

 

 

 

3) Zrušení objednávky

 

 

 

Kupující může bez udání důvodu zrušit objednávku až do potvrzení objednávky dodavatelem na e-mail kupujícího uvedený při objednávání.

 

Provozovatel je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, že kupující je uveden v jakémkoliv registru nespolehlivých zákazníků, např. na stránkách http://www.nespolehlivizakaznici.cz nebo porušil své závazky vůči provozovateli, kupříkladu tím, že od něj nepřevzal zásilku a zboží neuhradil. Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok na již splatné smluvní pokuty.

 

 

 

Do doby, než bude dodavatelem započato s přípravou zásilky k jejímu odeslání zákazníkovi, je kupující oprávněn učinit změnu kupní smlouvy co do požadovaného zboží. Poté, co dodavatel započal s přípravou zásilky k jejímu odeslání, či poté, co byla zásilka již odeslána, je zákazník oprávněn požádat dodavatele ve lhůtě jednoho týdne od převzetí zboží o výměnu zboží za jiné, za předpokladu, že doručí dodavateli zpět zakoupené zboží v neporušeném stavu, včetně obalu a všech visaček, tedy ve stavu, který umožní jeho další prodej dodavatelem. Pokud zákazník nezvolí způsob dopravy vyměněného zboží, náleží volba způsobu dopravy dodavateli. V případě žádosti o výměnu zboží je dodavatel oprávněn účtovat kupujícímu paušální manipulační poplatek ve výši 100,-Kč, který kupující uhradí předem převodem na bankovní účet dodavatele či v hotovosti  při převzetí dobírkové zásilky.

 

 

 

4) Doprava, dodání a převzetí zboží

 

 

 

Náklady na dopravu zboží se můžou lišit dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník sám, před objednáním, případně zaplacením zboží. Zákazník se dozví cenu před odesláním zboží. V jednotlivých případech (slevové akce, cenové nabídky) určuje způsob dopravy dodavatel a ten je zmíněn v podmínkach nabídky. Zákazník nemá v tomto případě možnost změny způsobu dopravy.

 

 

 

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době.

 

V případě objednání více zboží v jedné objednávce s různými dodacími lhůtami bude odesláno po zkompletování celé objednávky, tedy podle nejdelší dodací doby z uvedených u jednotlivých objednaných výrobků. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu uvedenou v objednávce nebo poté změněnou kupujícím písemnou formou.

 

 

 

Kupující se zavazuje dodané zboží převzít. V případě, že kupující bezdůvodně odmítne převzít zboží doručované zásilkou na dobírku, či v případě že kupující si zásilku, která byla uložena u doručovatele, nevyzvedne, je kupující povinen uhradit dodavateli  smluvní pokutu  ve výši  500,- Kč, čímž není dotčen nárok dodavatele na náhradu další vzniklé škody. Smluvní pokuta nabývá splatnosti dnem vrácení nepřevzaté či nevyzvednuté zásilky dodavateli. Dodavatel je dále oprávněn uvést informace o takové skutečnosti a to i včetně osobních údajů zákazníka na internetových stránkách informujících o nespolehlivých zákaznících (http://www.nespolehlivizakaznici.cz) a jiných obdobných portálech a zároveň takovému zákazníkovi může byt další objednávka potvrzena jen za předpokladu výběru platby předem nebo odmítnuta.

 

 

 

Při osobním převzetí je spotřebiteli, doporučeno překontrolovat stav zásilky.Pokud je při převzetí zjištěno mechanické poškození obalu produktu či neúplnost zásilky, je spotřebiteli doporučeno za přítomnosti dopravce vyhotovit do přepravních dokladů záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost dopravcem potvrdit, případně zboží nepřevzít, a o této záležitosti informovat dodavatele.

 

 

 

5) Cena a platba

 

 

 

Ceny uvedené na webových stránkách jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo chyb a změn uvedených cen v případě změny kurzu, výrazné inflaci nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo uhrazením celé částky v hotovosti pracovníkovi přepravní firmy. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak.

 

 

 

K ceně zboží je připočítána částka za dopravu na místo určené kupujícím, pokud není dohodnuto jinak.

 

 

 

Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad.

 

 

 

6) Záruční podmínky

 

 

 

Pro kupujícího je záruční lhůta 24 měsíců, pokud není uvedena delší. Záruka přesahující 24 měsíců a její podmínky jsou vyznačeny na záručním listě.

 

Je-li na produktu, jeho obalu nebo v návodu vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.

 

U kosmetických produktů je datum minimální trvanlivosti uvedeno slovy „Spotřebujte nejlépe do...“. Datum minimální trvanlivosti nemusí být uvedeno na obalu produktu, jehož minimální trvanlivost přesahuje 30 měsíců. U těchto produktů je použit symbol otevřené nádobky na krém, uvnitř kterého je údaj o době, po kterou lze přípravek po otevření používat např. Je-li v symbolu otevřené nádobky uvedeno 12M, znamená to, že krém je nutné spotřebovat do 12-ti měsíců od otevření.

 

Záruční doba začíná běžet převzetím doručeného zboží kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny produktu v záruční době začne záruka běžet znovu od převzetí nové věci.

 

 

 

7) Reklamace

 

 

 

V souladu s ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „občanský zákoník“) a z.č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, upravuje způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky uplatněna spotřebitelem. Je-li kupujícím podnikatel, pak je reklamace v souladu s ustanovením z.č. 513/91 Sb., obchodní zákoník.

 

 

 

Reklamační řád se vztahuje na reklamace vad zboží, které je v záruční době nebo se jedná o rozpor s kupní smlouvou.

 

 

 

Zašlete reklamované zboží (pokud možno včetně kopie dodacího listu, záručního listu nebo faktury o zakoupení, případně i průvodního dopisu se stručným popisem vady) na naši adresu.

 

Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy (záruční servisy).

 

O přijetí reklamovaného zboží bude spotřebitel informován emailem.

 

Záruka se nevztahuje na zboží, u kterého vypršela dnem uplatnění reklamace záruční doba. Dále na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Za vadu nelze považovat změnu materiálu úměrnou délce užívání ani závady způsobené nesprávnou údržbou a používáním výrobku.

 

Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající v něm určí podmínky a rozsah prodloužené záruky.

 

 

 

 

 

Rozpor s kupní smlouvou

 

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

 

Shodou s kupní smlouvou se pak rozumí zejména, že prodávaná věc je bez vad, a dále že má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím nebo výrobcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, dále že odpovídá požadavkům právních předpisů a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

 

 

 

8) Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy

 

 

 

Internetový obchod www.skeyndor-corrective.cz poskytuje spotřebiteli dle § 53 odst. 7 Občanského zákoníku ochranou lhůtu 14 dní na vrácení zboží bez udání důvodu.

 

V případě, že žádáte o výměnu zboží nebo vrácení peněz, zašlete výrobek zpět bez známek používání, nepoškozený v původním obalu spolu s fakturou. Při zasílání zpět volte vhodný obal, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě. Zboží zároveň doporučujeme pojistit.

 

 

 

V případě, že vrácené zboží bude neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, budeme uplatňovat vůči kupujícímu požadavek na náhradu škody. Zboží zaslané zpět formou dobírky nebude přijato.

 

 

 

Spotřebitel ovšem nemůže od smlouvy odstoupit dle § 53 odst. 8 u zboží dle bodů:

 

c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (zakázková výroba), jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

 

d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal

 

 

 

Peníze budou kupujícímu vráceny ve lhůtě do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

 

V případě vrácení zboží budou peníze zaslány kupujícímu inkasní složenkou nebo na žádost kupujícího budou peníze vráceny na jeho bankovní účet. Při zaslání poštovní poukázkou bude od vrácené částky odečten poplatek České poště - 35 Kč.

 

Dodavatel si vyhrazuje právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

 

 

 

9) Ochrana osobních dat spotřebitele

 

 

 

Odesláním objednávkového formuláře na stránkách www.skeyndor-corrective.cz souhlasíte s využitím vašich kontaktních údajů pro další informování emailem/SMS o produktech provozovatele.

 

S vašimi osobními údaji nakládame v souladu se z. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a informací. Vámi poskytnuté informace budou použity pouze k vyřízení Vaší objednávky a úkony s tím související. Odesláním údajů souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Tento souhlas je poskytnut na dobu neurčitou. Veškeré údaje získané od zákazníků naše společnost užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Výjimku představují externí dodavatelé, dopravci a zpracovatele dotazníků spokojenosti, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je potřebný k bezproblémovému doručení zboží. Provozovatel si vyhrazuje právo používat získané osobní údaje pro další nabídku zboží a služeb zákazníkovi. Zákazník má právo písemně vyjádřit nesouhlas s uchováváním svých osobních údajů. V takovém případě dodavatel tyto data odstraní ze své databáze v nezbytně nutném rozsahu. Provozovatel získané osobní údaje nepředá žádné třetí osobě, která nemá bezprostřední vztah ke zdárnému vyřízení dotazu.

 

Na žádost zákazníka osobní údaje je možno vymazat z databáze. Zákazník by měl o výmaz zažádat písemně (e-mailem) nebo poštou. Informace budou odstraněny do 14 dnů.

 

Provozovatel si vyhrazuje právo měnit podmínky použití a není povinen informovat zákazníky o změně. Změněné podmínky vyhlásí zveřejněním na internetových stránkách www.skeyndor-corrective.cz

 

 

 

10) Závěrečná ustanovení

 

 

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.

 

 

 

 

 

V Praze dne 14.10.2013